Tiện ích sản phẩm:
 • Hình thức tài trợ:
  + Cho vay.
  + Phát hành bảo lãnh (ngoại trừ bảo lãnh vay vốn).
  + Phát hành Thư tín dụng (L/C).
 • Loại tiền cấp tín dụng: VND, Ngoại tệ (trường hợp cho vay ngoại tệ phải  tuân theo quy định về cho vay ngoại tệ của pháp luật và quy định của ABBANK).
 • Phương thức cho vay: Cấp tín dụng theo hạn mức/Cấp tín dụng từng lần.
 • Thời hạn cho vay: Theo thời hạn thanh toán của HĐKT nhưng không vượt quá  một trăm tám mươi (180) ngày (đối với lĩnh vực thi công xây dựng) và không vượt quá chín mươi (90) ngày (đối với lĩnh vực khác) kể từ thời hạn thanh toán cuối cùng theo HĐKT.
 • Mức cho vay: Tùy thuộc vào nhu cầu vay vốn và khả năng trả nợ của Doanh nghiệp, tối đa lên đến tối đa 80% nhu cầu vốn để thực hiện Gói thầu/Dự án.
 • Tài sản đảm bảo: 
  + Quyền đòi nợ phát sinh từ HĐKT được KH ký kết với Chủ đầu tư.
  + Bất động sản hoặc các loại tài sản khác được ABBANK nhận làm TSBĐ theo quy định của ABBANK từng thời kỳ.
 • Tỷ lệ ký quỹ bảo lãnh: 0% - 10% (tùy từng loại bảo lãnh), trong đó chấp nhận ký quỹ 0% đối với bảo lãnh dự thầu.
Đối tượng:
 • Doanh nghiệp thực hiện các Gói thầu cho Chủ đầu tư là các cơ quan nhà nước (các Bộ/ cơ quan ngang bộ/ Tổng cục/ Cục/ Vụ/ Viện/ Chi cục/ Sở/ Phòng/ Ban/ Ủy ban, Tòa án, Viện kiểm sát…), đơn vị sự nghiệp, Ban quản lý dự án do các cơ quan nhà nước thành lập,… và Nguồn vốn thanh toán cho Gói thầu/Dự án là sử dụng từ nguồn vốn Ngân sách nhà nước từ cấp Huyện trở lên hoặc gói thầu sử dụng vốn vay ODA.
Hồ sơ đăng ký:
 • Giấy đề nghị vay vốn (theo mẫu ABBANK quy định).
 • Hồ sơ chứng minh mục đích vay vốn.
 • Hồ sơ pháp lý.
 • Hồ sơ sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính.
 • Hồ sơ tài sản đảm bảo.
 • Các hồ sơ khác theo quy định của ABBANK.