Thông tin sản phẩm:
  • Mức cấp: Theo nhu cầu, doanh số ghi có bình quân vào tài khoản thanh toán và tối đa 05 tỷ đồng.
  • Loại tiền cho vay/thu nợ: VND.
  • Thời hạn cho vay: Thời hạn của hạn mức tối đa 12 tháng.
  • Tài sản đảm bảo: Theo quy định hiện hành của ABBANK.
  • Lãi suất và phí: Theo quy định từng thời kỳ.
Đối tượng: Các Khách hàng doanh nghiệp có Tài khoản TGTT tại ABBANK.

Hồ sơ đăng ký:
  • Giấy đề nghị cấp HM thấu chi.
  • Các hồ sơ khác theo quy định của ABBANK.