Thông tin sản phẩm:
 •  Hình thức phát hành bảo lãnh: Cam kết bảo lãnh/Hợp đồng bảo lãnh.
 • Loại tiền bảo lãnh: VND.
 • Trị giá bảo lãnh: tối đa không vượt quá 70% giá trị hợp đồng mua bán, cho thuê mua nhà ở (trường hợp Chủ đầu tư là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì trị giá bảo lãnh không quá 50% giá trị hợp đồng mua bán, cho thuê mua nhà ở).
 • Thời hạn bảo lãnh: Thư bảo lãnh có hiệu lực đến thời điểm ít nhất sau 30 ngày kể từ ngày bàn giao nhà ở cho bên mua/bên thuê mua nhà ở theo thỏa thuận tại Hợp đồng mua bán/thuê mua nhà ký kết giữa Chủ đầu tư và bên mua/bên thuê mua.
 • Tỷ lệ ký quỹ: theo quy định của ABBANK.
 • Tài sản bảo đảm: các loại tài sản bảo đảm được ABBANK chấp nhận.
 • Phí bảo lãnh: theo biểu phí ABBANK ban hành từng thời kỳ.Phương thức bảo lãnh: phát hành bảo lãnh trong hạn mức được cấp.
 • Loại tiền bảo lãnh: VND
 • Trị giá bảo lãnh: tối đa không vượt quá 70% giá trị hợp đồng mua bán, cho thuê mua nhà ở (trường hợp Chủ đầu tư là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì trị giá bảo lãnh không quá 50% giá trị hợp đồng mua bán, cho thuê mua nhà ở).
 • Tỷ lệ ký quỹ và Tài sản bảo đảm: theo quy định của ABBANK được ban hành trong từng thời kỳ
 • Phí bảo lãnh: Theo quy định của ABBANK từng thời kỳ.
Đối tượng: Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản có nhu cầu được ABBANK phát hành bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai để đảm bảo việc thực hiện nghĩa vụ của mình với Bên nhận bảo lãnh.

Điều kiện KH:
 • KH có khả năng thực hiện dự án đúng tiến độ, bàn giao nhà đúng thời hạn đã cam kết với bên mua/bên thuê mua.
 • Tiền ứng trước/tiền thanh toán và các khoản tiền khác mà bên mua/bên thuê mua có nghĩa vụ thanh toán cho KH theo hợp đồng mua bán/thuê mua nhà ở (nếu có) phải chuyển về tài khoản duy nhất của KH tại ABBANK và không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của ABBANK.
Hồ sơ đăng ký:
 • Đề nghị phát hành bảo lãnh theo mẫu ABBANK
 • Mẫu Thư bảo lãnh (Nếu không sử dụng mẫu ABBANK)
 • Các hồ sơ chứng minh nghĩa vụ được bảo lãnh.
 • Hồ sơ pháp lý.
 • Hồ sơ sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính.
 • Hồ sơ tài sản bảo đảm.
 • Các hồ sơ khác theo quy định của ABBANK.