Thông tin sản phẩm:
  • Mục đích phát hành CKCTD
- Bổ túc hồ sơ xin cấp phép đầu tư Dự án; hoặc
- Bổ túc Hồ sơ dự thầu thầu, hoặc
- Bổ túc Hồ sơ khác.
  • Loại Cam kết phát hành:
- Cam kết Cho vay
- Cam kết phát hành Thư bảo lãnh

  • Đồng tiền Cam kết cấp tín dụng: VND hoặc ngoại tệ khác (tuân thủ pháp luật Việt Nam về quản lý ngoại hối)
  • Thời hạn cam kết: Theo thời gian thực hiện Gói thầu/Dự án
  • Phí phát hành CKCTD: theo biểu phí hiện hành của ABBANK
Đối tượng: Các Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động sản xuất, kinh doanh hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam có nhu cầu được ABBANK phát hành cam kết cấp tín dụng để thực hiện Gói thầu/Dự án.

Hồ sơ đăng ký:
  • Giấy Đề nghị phát hành CK CTD (theo mẫu ABBANK quy định).
  • Hồ sơ pháp lý,
  • Hồ sơ tài chính.
  • Hồ sơ năng lực: Hợp đồng thi công Gói thầu/Công trình/Dự án đã thực hiện trước đó.
  • Hồ sơ chứng minh mục đích đề nghị phát hành cam kết: hồ sơ xin cấp phép đầu tư dự án/Hồ sơ mời thầu tùy theo mục đích đề nghị cấp cam kết cấp tín dụng.