Thông tin sản phẩm:
 • Các loại bảo lãnh:
- Bảo lãnh vay vốn.
- Bảo lãnh thanh toán.
- Bảo lãnh dự thầu.
- Bảo lãnh thực hiện hợp đồng.
- Bảo lãnh hoàn trả tiền ứng trước.
- Bảo lãnh đảm bảo chất lượng sản phẩm (hay bảo lãnh bảo hành, bảo trì).
- Bảo lãnh chờ Quyết toán.
- Bảo lãnh ký quỹ thi công công trình hạ tầng kỹ thuật.
- Bảo lãnh nộp thuế.
- Bảo lãnh đối ứng.
- Xác nhận bảo lãnh.
- Đồng bảo lãnh.
- Và các loại bảo lãnh khác.
 • Đồng tiền bảo lãnh: VND, Ngoại tệ (tuân theo quy định quản lý ngoại hối).
 • Hình thức bão lãnh: Thư bảo lãnh, Hợp đồng bảo lãnh
 • Trị giá bảo lãnh: Theo nhu cầu của Khách hàng trong từng Hợp đồng/giao dịch cụ thể và được ABBANK chấp nhận.
 • Tỷ lệ ký quỹ: theo từng loại bảo lãnh.
 • Tài sản bảo đảm: các loại tài sản bảo đảm được ABBANK chấp nhận.
 • Phí bảo lãnh: theo biểu phí ABBANK ban hành từng thời kỳ.
Đối tượng:
 • Tổ chức kinh tế được thành lập và hoạt động kinh doanh tại Việt Nam.
 • TCTD được thành lập và hoạt động kinh doanh tại Việt Nam.
 • Tổ chức là người không cư trú.
Điều kiện khách hàng:
 • Khách hàng có khả năng thực hiện đúng và đầy đủ nghĩa vụ cam kết với các bên liên quan trong quan hệ bảo lãnh.
 • Khách hàng có khả năng hoàn trả số tiền ABBANK phải trả thay và các khoản thanh toán khác phát sinh từ giao dịch bảo lãnh.
 • Khách hàng cung cấp đầy đủ thành phần, số lượng hồ sơ đề nghị cấp bảo lãnh theo quy định hoặc theo phê duyệt của ABBANK
Hồ sơ đăng ký:
 • Đề nghị phát hành bảo lãnh theo mẫu ABBANK
 • Mẫu Thư bảo lãnh (Nếu không sử dụng mẫu ABBANK)
 • Các hồ sơ chứng minh nghĩa vụ được bảo lãnh: Hợp đồng giữa Khách hàng và Bên nhận bảo lãnh, Thông báo trúng thầu,…
 • Hồ sơ pháp lý.
 • Hồ sơ sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính.
 • Hồ sơ tài sản bảo đảm.
 • Các hồ sơ khác theo quy định của ABBANK.