Thông tin sản phẩm:
 • Loại tiền bảo lãnh: VND
 • Hình thức phát hành bão lãnh: Thư bảo lãnh
 • Trị giá bảo lãnh:  tối đa bằng trị giá bộ chứng từ
 • Thời hạn bảo lãnh: tối đa bằng thời hạn hiệu lực của LC.
 • Tỷ lệ ký quỹ: theo quy định của ABBANK.
 • Tài sản bảo đảm: các loại tài sản bảo đảm được ABBANK chấp nhận.
 • Phí bảo lãnh: theo biểu phí ABBANK ban hành từng thời kỳ.
Đối tượng: Khách hàng là Doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa được ABBANK cấp hạn mức tín dụng/Hạn mức phát hành L/C

Điều kiện:
 • Doanh nghiệp được ABBANK cấp hạn mức tín dụng/Hạn mức phát hành L/C
 • Lô hàng được nhập khẩu theo L/C đã được mở tại ABBANK
 • Doanh nghiệp cam kết chấp nhận mọi sai biệt của BCT (nếu có), thực hiện thanh toán vô điều kiện và ủy quyền không hủy ngang cho ABBANK tự động trích nợ tài khoản để thanh toán
Hồ sơ đăng ký:
 • Đề nghị phát hành bảo lãnh theo mẫu ABBANK
 • Hồ sơ chứng minh nghĩa vụ được bảo lãnh: Vận đơn (B/L), Hóa đơn do Người xuất khẩu gửi trực tiếp cho Doanh nghiệp (invoice), Bảo hiểm hàng hóa (insuarance policy), Thông báo nhận hàng của Người vận chuyển/Đại lý Người vận chuyển/Hải quan,...
 • Hồ sơ pháp lý;
 • Hồ sơ tài chính;
 • Hồ sơ bảo đảm;
 • Các hồ sơ khác có liên quan (nếu có).
 • Các hồ sơ khác theo quy định ABBANK