Thông tin sản phẩm:
 • Đối tượng bảo lãnh: Các khoản thuế liên quan đến hoạt động xuất - nhập khẩu hàng hoá như thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế VAT, thuế tiêu thụ đặc biệt và các khoản thuế khác…
 • Loại tiền bảo lãnh: VND
 • Hình thức bão lãnh: Tạo Thông điệp xác nhận bảo lãnh thuế và được truyền sang Cổng thanh toán điện tử của Hải quan thay cho việc sử dụng Phôi Thư bảo lãnh
 • Phạm vi bảo lãnh: Tối đa 100% nghĩa vụ thuế mà Doanh nghiệp có nghĩa vụ nộp cho Cơ quan thuế
 • Thời hạn bảo lãnh: Tối đa bằng thời hạn nộp thuế theo quy định
 • Tỷ lệ ký quỹ: theo quy định của ABBANK.
 • Tài sản bảo đảm: các loại tài sản bảo đảm được ABBANK chấp nhận.
 • Phí bảo lãnh: theo biểu phí ABBANK ban hành từng thời kỳ.
Đối tượng: Dành cho Khách hàng doanh nghiệp

Hồ sơ đăng ký:
 • Đề nghị phát hành bảo lãnh (theo mẫu ABBANK quy định)
 • Bộ Tờ khai hải quan, hợp đồng thương mại, BCT (nếu có).
 • Hồ sơ pháp lý;
 • Hồ sơ tài chính;
 • Hồ sơ bảo đảm;
 • Các hồ sơ khác có liên quan (nếu có).