Thông tin sản phẩm:
  • Mục đích cấp tín dụng: Tài trợ nhà thầu điện lực thực hiện các HĐKT với EVN/Đơn vị thành viên của EVN/Doanh nghiệp thành viên của EVN.
  • Hình thức cấp: Cho vay, phát hành bảo lãnh, phát hành L/C.
  • Mức cấp tín dụng: Tối đa 80% nhu cầu vốn.
  • TSBĐ: Các loại tài sản (gồm: Số tiết kiệm/Hợp đồng tiền gửi/Giấy tờ có giá, Bất động sản, Phương tiện vận tải, Máy móc thiết bị, Quyền đòi nợ,….) theo quy định hiện hành của ABBANK.
  • Thời hạn cho vay: Tối đa không vượt quá 60 ngày kể từ ngày thanh toán cuối cùng theo hợp đồng kinh tế (T+60 ngày).
  • Lãi suất: Theo biểu lãi suất quy định của ABBANK từng thời kỳ.
Đối tượng: Doanh nghiệp thực hiện các Gói thầu/Hợp đồng cho Tập đoàn điện lực Việt Nam/các Đơn vị thành viên/các Doanh nghiệp thành viên của Tập Đoàn điện lực Việt Nam.

Hồ sơ đăng ký:
  • Hồ sơ đề nghị cấp tín dụng. Hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp.
  • Hồ sơ tài chính.
  • Hồ sơ TSBĐ.
  • Hồ sơ khác theo quy định của ABBANK.