Ngày áp dụng: 04/4/2024
Tiết kiệm Tích lũy cho tương lai (YOUfuture) bằng VND được mở tại quầy giao dịch và mở trên dịch vụ Tiền gửi Online - Esaving cụ thể:

Kỳ hạn Lãi suất VND (%/năm)
6 tháng 2.65%
9 tháng 2.65%
1 năm 2.65%
2 năm 2.65%
3 năm 2.65%
4 năm 2.65%
5 năm 2.65%
6 năm 2.65%
7 năm 2.65%
8 năm 2.65%
9 năm 2.65%
10 năm 2.65%
15 năm 2.65%
20 năm 2.65%