Ngày áp dụng: 23/09/2023
Tiết kiệm Tích lũy cho tương lai (YOUfuture) bằng VND được mở tại quầy giao dịch và mở trên dịch vụ Tiền gửi Online - Esaving cụ thể:

Kỳ hạn Lãi suất VND (%/năm)
6 tháng 3.45%
9 tháng 3.45%
1 năm 3.45%
2 năm 3.45%
3 năm 3.45%
4 năm 3.45%
5 năm 3.45%
6 năm 3.45%
7 năm 3.45%
8 năm 3.45%
9 năm 3.45%
10 năm 3.45%
15 năm 3.45%
20 năm 3.45%