• Thời gian: Từ nay đến 31/12/2020
  • Đối tượng áp dụng:
- Áp dụng đối với tất cả Khách hàng cá nhân (KHCN) có nhu cầu mở mới thẻ tín dụng quốc tế hạng chuẩn, hạng vàng, thẻ Travel, thẻ Cashback và chủ thẻ phụ của các dòng thẻ trên;
- KHCN hiện hữu có nhu cầu chuyển đổi thẻ Visa Credit hạng Chuẩn, hạng Vàng, hạng Platinum sang thẻ Travel/ thẻ Cashback và ngược lại (bao gồm cả thẻ chính và thẻ phụ).

 
  • Nội dung ưu đãi: Miễn phí thường niên năm đầu cho chủ thẻ tại mục “Đối tượng áp dụng”