• Thời gian ưu đãi: 01/02/2020 - 31/07/2020. Xét thưởng 01 tháng/lần kể từ khi Chương trình chính thức triển khai và chi thưởng trong vòng 02 tuần kể từ ngày có dữ liệu đối soát. Chương trình có thể kết thúc sớm hơn nếu hết ngân sách, tùy điều kiện nào tới trước.
  • Đối tượng áp dụng: Tất cả Khách hàng cá nhân mở mới (trong thời gian diễn ra CTKM) thẻ Quốc tế ABBANK Visa hạng chuẩn, hạng vàng. Thẻ phát hành mới hoặc phát hành mới sau khi đã hủy thẻ trên 06 tháng.
  • Nội dung hoàn tiền: Miễn phí thường niên năm đầu cho chủ thẻ tín dụng Quốc tế ABBANK VISA hạng chuẩn, hạng vàng khi tổng giao dịch chi tiêu tối thiểu 500.000VNĐ trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát hành thẻ.