Tiện ích sản phẩm: 

  • ABBANK đến trụ sở của khách hàng hoặc nơi khách hàng chỉ định để thực hiện chi hộ tiền mặt bằng VND theo yêu cầu từ khách hàng.  
Đối tượng:
  • Đối tượng là các tổ chức kinh tế trong nước được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam và yêu cầu ABBANK cung cấp sử dụng dịch vụ.
Hồ sơ đăng ký:
  • Ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ với ABBANK.
  • Mở tài khoản tại ABBANK để thực hiện giao dịch, có thể mở riêng tài khoản chuyên thu/ chuyên chi KH có thể sử dụng dịch vụ hàng ngày, hàng tuần hoặc tùy theo nhu cầu thực tế của quý khách