Thông tin sản phẩm:
  • Thủ tục:
- Khách hàng chỉ đến đăng ký sử dụng dịch vụ tại các chi nhánh ABBANK 01 lần duy nhất:
  + Truy cập Cổng thông tin điện tử Hải quan tại địa chỉ https://epayment.customs.gov.vn/epaymentportal/login kê khai thông tin đăng ký sử dụng dịch vụ nộp thuế Hải quan điện tử 24/7 qua ABBANK.
  + Nộp phiếu đăng ký sử dụng dịch vụ nộp thuế Hải quan điện tử 24/7 với ABBANK.
  + Nhận thông báo kết quả đăng ký từ hệ thống của Hải quan qua thư điện tử.

- Thực hiện nộp thuế điện tử:
  + Kiểm tra thông tin nộp tiền của tờ khai hải quan tại Cổng thông tin điện tử Hải quan.
  + Thực hiện thanh toán thông qua tài khoản đăng ký ủy quyền trích nợ tại ABBANK.
  + Ký số lên chứng từ giao dịch và gửi thông tin đến ABBANK.
  + Nhận ngay xác nhận giao dịch nộp tiền từ ABBANK.
  • Phí dịch vụ: Áp dụng theo quy định ABBANK từng thời kỳ.
Đối tượng: Tất cả doanh nghiệp có nhu cầu nộp thuế xuất nhập khẩu vào Ngân sách Nhà nước.

Hồ sơ đăng ký:
  • Mẫu đăng ký sử dụng dịch vụ nộp thuế hải quan điện tử 24/7.
  • Mẫu thay đổi thông tin/ngừng sử dụng dịch vụ nộp thuế hải quan điện tử 24/7.