Thông tin sản phẩm:
 • ABBANK đảm bảo cho khách hàng duy trì số dư tối đa - số dư tối thiểu cần thiết trên các tài khoản tiền gửi thanh toán theo yêu cầu của khách hàng.
 • Khi số dư trên các tài khoản tiền gửi thanh toán này vượt khỏi hạn mức đã định, thì ABBANK sẽ tự động chuyển phần chênh lệch đó về tài khoản cần tập trung vốn.
 • Tài khoản được tập trung vốn là tài khoản sinh lời, có lãi suất hấp dẫn.
 • Các tài khoản tiền gửi thanh toán này được mở tại bất kỳ Chi nhánh / Phòng giao dịch nào trong hệ thống ABBANK.
 • Tập trung tối đa số dư về một tài khoản, theo dõi được chi tiết các nguồn thu, chi của từng tài khoản riêng lẻ.
Đối tượng:
 • Các khách hàng là doanh nghiệp mở nhiều tài khoản tại ABBANK.
 • Có hệ thống đại lý phân phối, bán hàng rộng khắp hoặc có nhiều đơn vị trực thuộc.
 • Nhóm khách hàng có quan hệ hợp tác kinh doanh mở nhiều tài khoản tại nhiều đơn vị của ABBANK.
Hồ sơ đăng ký:
 • Ký kết Hợp đồng Kết chuyển số dư tập trung.
 • Khách hàng điền các thông tin vào Giấy đề nghị điều chuyển vốn (mẫu tại AB-BANK) trong trường hợp điều chuyển vốn từ tài khoản chính sang tài khoản phụ trong ngày làm việc.
 • Khách hàng có thể quản lý vốn tốt hơn nữa nếu sử dụng kèm theo dịch vụ eBanking.