Thông tin sản phẩm:
  • Khách hàng thực hiện nộp thuế qua mạng lưới rộng khắp của ABBANK trên toàn quốc thông qua việc kết nối trực tuyến với cổng thông tin điện tử của Tổng Cục Thuế, Tổng Cục Hải Quan và Kho bạc nhà nước.
  • Căn cứ vào Bảng kê nộp thuế do khách hàng cung cấp, ABBANK sẽ thực hiện giao dịch thanh toán thuế nội địa, thuế XNK một cách nhanh chóng, kịp thời.
  • Thông tin về việc khách hàng nộp thuế được chuyển qua Cơ quan thu thuế nội địa, thuế XNK ngay tại thời điểm thu thuế.
  • Dòng tiền sẽ được chuyển về tài khoản của Cơ Quan thu thuế nội địa, thuế XNK trong cùng ngày làm việc nếu việc nộp thuế được thực hiện trước giờ cut-off time hoặc được chuyển vào ngày làm việc tiếp theo nếu việc nộp thuế thực hiện sau giờ cut-off time.
Đối tượng: Tất cả các khách hàng cá nhân và doanh nghiệp có nhu cầu nộp thuế vào Ngân sách Nhà nước.

Hồ sơ đăng ký: Xuất trình Bảng kê nộp thuế/ Giấy nộp tiền vào Ngân sách nhà nước khi thực hiện nộp tiền thuế.