Tài liệu được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 05/04/2024

Đại hội đồng cổ đông năm 2024

Tài liệu được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/04/2023

Đại hội đồng cổ đông năm 2023

Tài liệu được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/04/2022

Đại hội đồng cổ đông năm 2022


Tài liệu được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/04/2021


Đại hội đồng cổ đông năm 2021


Tài liệu được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12/06/2020

Đại hội đồng cổ đông năm 2020

Tài liệu được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/04/2019

Đại hội đồng cổ đông năm 2019

Tài liệu được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/04/2018

Đại hội đồng cổ đông năm 2018

Hỏi ý kiến biểu quyết của cổ đông bằng văn bản về khoản vay nước ngoài 2017

Tài liệu được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/04/2017

Đại hội đồng cổ đông năm 2017

Tài liệu được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/04/2016

Đại hội đồng cổ đông năm 2016

Tài liệu được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/4/2015 thông qua

Đại hội đồng cổ đông năm 2015

Tài liệu được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/04/2014

Đại hội đồng cổ đông năm 2014

Tài liệu được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/04/2013

Đại hội đồng cổ đông năm 2011

Tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2010

Tài liệu ĐHCĐ bất thường 07/2010